Algemene Voorwaarden

Voor lekdetectie en alle andere werkzaamheden uitgevoerd door bvba Leak-Detect (RPR Antwerpen-Mechelen, 0823.126.063), hierna genoemd de “Aannemer”.


Artikel 1: Algemeen

1.1 Inspecties en adviezen kunnen ofwel afzonderlijk, ofwel in combinatie met uitvoeringswerkzaamheden worden verricht.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte van de Aannemer en zij beheersen samen de overeenkomst tussen partijen. Een beroep op de diensten van de Aannemer vormt bewijs dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wat ook zijn eigen bepalingen mogen zijn. Clausules die afwijkingen, wijzigingen of toevoegingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien de Aannemer zich hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

De geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of de offerte wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. Partijen verbinden er zich toe de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde clausule.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De offertes van de Aannemer zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn 6 maanden geldig. Na afloop ervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is de Aannemer in rechte te verbinden, de order van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt, dan wel zodra de Aannemer met de uitvoering start.
2.3 Indien de Aannemer optreedt als onderaannemer, heeft de Aannemer:
     1) een rechtstreekse vordering op de eindklant ten belope van wat laatstgenoemde verschuldigd is aan de medecontractant-hoofdaannemer;
     2) een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant-hoofdaannemer die voortkomen uit het aannemingscontract m.b.t. het aangenomen werk.
Deze rechtstreekse vordering en/of pandrecht slaat niet alleen op de hoofdvordering, doch ook op alle accessoires, zoals intresten, strafbeding en alle invorderingskosten, waaronder de gerechtskosten.


Artikel 3: Prijzen, prijsverhogingen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere taxen.
De minimumfacturatie bedraagt 150,00 EUR.
3.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten of materiële vergissingen. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. Alle gepresteerde werkuren worden gefactureerd, m.i.v. eventueel oponthoud. Alle prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, verwerkingsprijzen, loonkosten, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, verzekeringspremies kan de Aannemer de overeengekomen prijs evenredig verhogen.                                                                                                                            3.4 Indien zich vóór de aanvang van het werk of tijdens het verrichten daarvan omstandigheden voordoen die naar het oordeel van de Aannemer een prijsverhoging noodzakelijk maken, dan zal de Aannemer met de opdrachtgever in overleg treden alvorens zodanige prijsverhoging door te voeren.
Indien deze wijzigingen onvoorzienbaar waren en/of de Aannemer daar geen invloed op heeft kunnen uitoefenen, dan is deze gerechtigd de daaruit-vloeiende prijsverhogingen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.
3.5 De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen, onder meer de stedenbouwkundige en uitbatingsvoorwaarden om het werk door de Aannemer te laten uitvoeren.
3.6 Indien de boven- of ondergrond obstakels bevatten waarover de Aannemer in het ongewisse werd gelaten en welke volgens de Aannemer dienen verwijderd om de normale uitvoering van de werken te kunnen garanderen, heeft de Aannemer het recht de bijkomende kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de opdrachtgever.
3.7 Tenzij anders overeengekomen zijn alle kosten voor het afvoeren en storten van af te graven en te verwijderen grond of voor het afvoeren van slib, septisch- of ander materiaal ten laste van de opdrachtgever. Indien de af te graven en te verwijderen grond of het af te voeren slib, septisch- of ander materiaal vervuild blijkt, van welke aard of om welke reden ook, dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle bijkomende directe en indirecte kosten, nodig voor het afvoeren, storten, opslaan en/of verwerken van deze grond.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De datum van uitvoering wordt slechts gegeven na ontvangst van het akkoord van de opdrachtgever of ontvangst van de bestelbon.
4.2 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd benaderend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan nooit schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst vorderen bij overschrijding van deze termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de Aannemer steeds in gebreke te worden gesteld.
4.3 De overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop de Aannemer beschikt over de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., althans niet eerder dan de datum van ontvangst van hetgeen de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden dient te voldoen en/of te betalen.
4.4 Wijzigingen in de offerte of de overeenkomst hebben automatisch tot gevolg dat de aanvankelijk overeengekomen termijnen vervallen. De Aannemer is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van of feiten te wijten aan een leverancier, de opdrachtgever of een derde.
4.5 De signalisatie der werken en de standplaats van de machines dient door de opdrachtgever te worden verzekerd, voor zijn rekening en onder zijn verantwoordelijkheid. Hij dient ook te zorgen dat de straat onmiddellijk wordt opgekuist wanneer de voertuigen van de Aannemer de straat bevuilen.
4.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de Aannemer toegang heeft tot alle ruimtes, rioleringen en leidingen die
toegankelijk moeten zijn voor uitvoering van de overeenkomst. Als dit niet het geval is en een tweede bezoek is nodig zullen de bijkomende kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
4.7 Tenzij anders bepaald in de offerte zijn de verbintenissen van de Aannemer inspanningsverbintenissen. De aannemer kan omwille van de complexiteit van een situatie en
mogelijk onbekende factoren geen eindresultaat garanderen.
4.8 De opdrachtgever aanvaardt dat er door de Aannemer foto’s van de werken en de werf worden genomen.


Artikel 5: Meerwerk, verrekening van meer- en minderwerk
5.1 Van meerwerk is sprake:
   a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
   b) in geval van afwijkingen van de bedragen van eventueel opgenomen stelposten;
   c) in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
   d) in geval de Aannemer het op grond van zijn deskundigheid voor een goede en vakkundige uitvoering van het werk               nodig oordeelt om het werk in kwantitatieve zin aan te passen of indien zulks noodzakelijk is als gevolg van nieuwe –            of gewijzigde wet- en regelgeving;
   e) in geval het werk geen doorgang kan vinden door omstandigheden welke door de Aannemer zijn op te lossen.
5.2 De Aannemer is in zulk geval gerechtigd om alle meerwerk door te rekenen aan de opdrachtgever.
5.3 Deze kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht op de factuur aan de opdrachtgever.


Artikel 6: Facturatie, betaling en zekerheidsstelling
6.1 De opmeting vindt plaats na het beëindigen van de werken en bij voorkeur tegensprekelijk. In geval van afwezigheid van de opdrachtgever of van zijn afgevaardigde, is alleen de opmeting van de Aannemer van toepassing.
6.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer van de Aannemer, vermeld op de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Geen enkele inhouding ten titel van waarborg of anderszins zal op het bedrag van de factuur mogen worden toegepast.
6.3 Vanaf de vervaldag van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd conform de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
6.4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, naast bovenvermelde rente, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaand bedrag, onverminderd het recht van de Aannemer om een hogere schade te bewijzen.
6.5 De Aannemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan, respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien de opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft de Aannemer naar eigen keuze het recht om ofwel zijn prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever, onverminderd het recht van de Aannemer op schadevergoeding, kosten en intresten.


Artikel 7: Annulatie
7.1 Behoudens schriftelijk akkoord van de Aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te annuleren. Bij annulatie door de opdrachtgever, zelfs met schriftelijk akkoord, is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de waarde van het contract, te vermeerderen met de waarde van de reeds uitgevoerde werken, met een minimum van 450,00 EUR.
7.2 In geval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever op enigerlei wijze verandert, kan de
Aannemer wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten met de opdrachtgever: (i) hetzij ontbonden verklaren, (ii) hetzij opschorten totdat de opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling.
7.3 Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van de Aannemer om een bijkomende annulatiekost aan te rekenen.

Artikel 8: Klachtenregeling
8.1 De opdrachtgever dient onmiddellijk bij de inontvangstname van de dienstenprestaties een eerste verificatie uitvoeren. Direct verifieerbare afwijkingen moet de opdrachtgever onmiddellijk telefonisch aan de Aannemer meedelen, bevestigd door een aangetekende klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de prestaties van de Aannemer te aanvaarden. Indien de werkbon niet wordt afgetekend op de werf, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de prestaties en de vermelde uren.
De opdrachtgever moet de dienstenprestatie binnen de 48 uur na inontvangstname grondig keuren. De opdrachtgever verliest in ieder geval het recht om zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij de Aannemer niet via aangetekende klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 24 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdige en correcte melding zal de Aannemer naar eigen keuze en inzicht: (1) een deel van de prestatie vervangen, (2) het foutief gedeelte crediteren. Een (gedeeltelijke) vervanging kan geenszins aanleiding geven tot enige schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Bij een (gedeeltelijke) vervanging vallen o.m. de werkuren, transport- en verplaatsingskosten ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
8.2 Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden overgemaakt bij aangetekende klachtenbrief.
8.3 Het bestaan van een klacht met betrekking tot een dienstprestatie of een factuur bevrijdt de opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichting binnen de overeengekomen betaaltermijnen.
8.4 De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 B.W. is waar wettelijk voorzien van toepassing. Rechtsvorderingen wegens verborgen gebreken die niet onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen, kunnen enkel worden ingediend binnen een termijn van 1 jaar vanaf uitdrukkelijke of stilzwijgende oplevering van de door de Aannemer uitgevoerde werken. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, gaat de Aannemer over tot vervanging of herstelling van de gebreken, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan gevorderd worden door de opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de Aannemer kan slechts in gedrang komen indien de opdrachtgever de Aannemer onverwijld en deugdelijk conform art. 8 schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij de opdrachtgever de Aannemer een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en de aannemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.                                                                                                            9.2 De Aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de Aannemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.
9.3 De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
   (i) aantoonbare redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Aannemer aan de                     overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt                         ontbonden of indien de schade te wijten is aan de opdrachtgever;
  (ii) schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of           niet-functioneren;
 (iii) materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij of derden;
 (iv) aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de             vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling;       
 (v) aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze bepaling.
9.4 Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de opdrachtgever of aan een derde zal de Aannemer t.a.v. opdrachtgever hoogstens aansprakelijk zijn en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding van het aandeel dat door zijn fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehouden in solidum met de andere schuldenaar.
9.5 De Aannemer is in geen geval aansprakelijk voor:
   (i) immateriële schade, indirecte schade en gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van productie, verlies van         omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans, verlies of beschadiging van gegevens, ... of                   gelijkaardige financiële of economische verliezen voor zover die het factuurbedrag overstijgt.
  (ii) schade die het factuurbedrag overstijgt,
 (iii) schade tijdens het vervoer/transport,
 (iv) verkeerde aanwending van het materiaal,
  (v) door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,
 (vi) schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of
(vii) het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen.
9.6 De Aannemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen (zoals bvb. een parkeervergunning), en/of het beoordelen of documenten (van welke aard ook) voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere normen.
9.7 De opdrachtgever dient voor aanvang van de werken na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks, putten, e.a. Elke beschadiging valt ten laste van de opdrachtgever, tenzij hij aantoont dat hij de Aannemer vooraf voldoende ingelicht heeft. Bij niet- aanduiding of afwezigheid van plannen, wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Bovendien is de Aannemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ontstaan aan het rioolstelsel waaraan wordt gewerkt, zowel het direct onderhanden genomen gedeelte als de overige delen, indien deze schade het gevolg is van de slechte staat waarin dat rioolstelsel verkeert.9.8 De opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor elke vordering tot schadevergoeding die een derde lastens de Aannemer instelt uit hoofde van of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst door de Aannemer.
9.9 De opdrachtgever is als enige partij aansprakelijk voor de schade die verband houdt met gebreken aan de door hem ter beschikking gestelde hulpmaterialen, gereedschappen, veiligheidsmiddelen, verkeersvoorzieningen etc.
9.10 Iedere partij ziet af van elk verhaal tegen de andere partij en/of tegen diens personeel in geval van arbeidsongevallen overkomen aan de leden van zijn personeel, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. Deze afstand van verhaal wordt enkel toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze andere partij en zijn verzekeraars eveneens verzaken aan alle verhaal tegen de eerste partij.
9.11 De Aannemer is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan
omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de Aannemer welke de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken. Die omstandigheden worden op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd en bevatten onder meer: onbeschikbaarheid/schaarste van materialen, bijzondere weersomstandigheden, staking, ziekte of ongevallen van de Aannemer of zijn aangestelde, communicatie- en informatica- storingen, overheidsmaatregelen, transport- en verplaatsingsbelemmeringen, panne, machinebreuk, file etc.
9.12 In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van de Aannemer weerhouden wordt (zelfs in geval van zware fout of opzet van een uitvoeringsagent of andere derde), is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de overeenkomst tussen partijen, of indien het hoger is, het bedrag waarvoor de verzekeraar B.A. van de Aannemer tussenkomt en dit ongeacht de aard van de schade. In geval van een overeenkomst met achtereenvolgende prestaties is dit een plafond voor de ganse duur van de overeenkomst.
9.13 Bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden enkel niet in geval van opzet in hoofde van de Aannemer persoonlijk.
9.14 De opdrachtgever is ten aanzien van de Aannemer ook aansprakelijk voor en zal de Aannemer ook vergoeden voor schade geleden door aan de Aannemer verbonden vennootschappen in kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle verstrekte schriftelijke en elektronische stukken, zoals rapporten, adviezen en onderzoeksresultaten, blijven eigendom van de Aannemer. De eigendomsrechten gaan pas over op de opdrachtgever op het ogenblik dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst jegens de Aannemer heeft voldaan. Zolang voormelde stukken nog geen eigendom zijn van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever deze behandelen als bedrijfseigen- en vertrouwelijke informatie van de Aannemer en deze alleen ter inzage verstrekken aan die personen die daar, gezien hun functie binnen de organisatie van de opdrachtgever, kennis van dienen te nemen.
10.2 Materialen blijven eigendom van de Aannemer zolang de factuur m.b.t. deze materialen niet integraal werd betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt onverkort in geval de gebruikte materialen onroerend door bestemming zijn geworden.
10.3 Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever, zonder schriftelijke
toestemming van de Aannemer niet gerechtigd de goederen, materialen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt de Aannemer automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs, en is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

Artikel 11: Specifieke clausules voor opdrachtgevers-consumenten
Uitsluitend voor opdrachtgevers die de hoedanigheid van consument onder het Wetboek Economisch recht hebben, gelden volgende afwijkingen/aanvullingen op bovenvermelde clausules:

In afwijking van artikel 3.4, 2de lid zal de Aannemer met de opdrachtgever-consument voorafgaand overleg plegen.

In afwijking van artikel 4.1 wordt bepaald dat de datum van uitvoering slechts kan worden gegeven na ontvangst van het
akkoord van de opdrachtgever of ontvangst van de bestelbon omdat pas dan de uitvoering kan worden ingepland. De datum van uitvoering zal in onderling overleg met de opdrachtgever-consument worden bepaald.
Artikel 4.2 wordt vervangen als volgt: De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd benaderend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de Aannemer steeds in gebreke te worden gesteld.

In aanvulling op artikel 5.1, d) zal de Aannemer de opdrachtgever-consument vooraf inlichten over zulk voorval en de mogelijke impact hiervan op de prijs.

In afwijking van artikel 6.3 zal de verschuldigde rente die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is, gelijk zijn aan de wettelijke interestvoet.                                                                                                                                      Artikel 6.4 is niet van toepassing op een opdrachtgever-consument.

In afwijking van artikel 7.1: Bij annulatie gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.                                                             In afwijking van artikel 7.2: In geval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever-consument op enigerlei wijze verandert, kan de Aannemer wegens dat loutere feit, mits voorafgaande ingebrekestelling die 15 dagen zonder gevolg is gebleven en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten met de opdrachtgever-consument: (i) hetzij ontbonden verklaren, (ii) hetzij opschorten totdat de opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling.

In afwijking van artikel 8 geldt volgende klachtenregeling:
8.1 De opdrachtgever dient bij de inontvangstname van de dienstenprestaties een eerste verificatie uitvoeren. Direct verifieerbare afwijkingen moet de opdrachtgever zodra mogelijk telefonisch aan de Aannemer meedelen, bevestigd door een aangetekende klachtenbrief. Indien de werkbon niet wordt afgetekend op de werf, wordt vermoed dat de opdrachtgever-consument akkoord gaat met de prestaties en de vermelde uren.
De opdrachtgever-consument moet de dienstenprestatie binnen korte termijn na inontvangstname grondig keuren. De opdrachtgever-consument zal de Aannemer via aangetekende klachtenbrief op de hoogte brengen nadat hij gebrek of de niet-conformiteit heeft ontdekt. In geval van tijdige en correcte melding zal de Aannemer naar eigen keuze en inzicht: (1) een deel van de prestatie vervangen, zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de Aannemer om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
(2) het foutief gedeelte crediteren. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
8.2 Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen 15 dagen na factuurdatum worden overgemaakt bij aangetekende klachtenbrief.
8.3 De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 B.W. is waar wettelijk voorzien van toepassing. Rechtsvorderingen wegens verborgen gebreken die niet onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen, kunnen enkel worden ingediend binnen een termijn van 1 jaar vanaf uitdrukkelijke of stilzwijgende oplevering van de door de Aannemer uitgevoerde werken. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, gaat de Aannemer over tot vervanging of herstelling van de gebreken.

Artikel 9.12 en 9.13 worden als volgt vervangen: In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van de Aannemer weerhouden wordt (zelfs in geval van zware fout of opzet van een uitvoeringsagent of andere derde), is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de overeenkomst tussen partijen, of indien het hoger is, het bedrag waarvoor de verzekeraar B.A. van de Aannemer tussenkomt en dit ongeacht de aard van de schade, met dien verstande dat er geen beperking is (i) op de wettelijke aansprakelijkheid van de Aannemer bij overlijden of lichamelijk letsel van de opdrachtgever-consument ten gevolge van een doen of nalaten van de Aannemer en (ii) in geval van opzet in hoofde van de Aannemer persoonlijk.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt de Aannemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur etc. tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
12.2 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door de Aannemer aan de opdrachtgever wordt verstrekt, blijft intellectuele eigendom van de Aannemer en mag door de opdrachtgever slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor het verstrekt wordt.
12.3 De opdrachtgever zal de informatie van de Aannemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudings-verplichting is overeengekomen.

Artikel 13: Verwerking persoonsgegevens
De Aannemer verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van de Aannemer. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de Aannemer omzijn persoonsgegevens te gebruiken.
De verwerkingsverantwoordelijke is de Aannemer, in voorkomend geval bvba Leak-Detect.
De voormelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de Aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de Aannemer en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de Aannemer uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op de website van de Aannemer. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1 Alle geschillen die uit of met betrekking tot de werkzaamheden ontstaan, vallen onder het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
14.2 Geschillen vallen onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen of Mechelen, of de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de plaats waar de werken worden uitgevoerd, naargelang de keuze van de Aannemer.
Aangaande opdrachtgevers die de hoedanigheid van consument hebben onder het Wetboek Economisch Recht wordt de territoriale bevoegdheid bepaald op grond van art. 624, 1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek.